En totes les cultures antigues, el nom de la Divinitat, com ja he escrit en anteriors artícles, es representa, a través de l’escriptura, i en un nom de quatre lletres. Les quatre lletres YHVH que els jueus utilitzen per escriure el nom de Déu, a l’edat mitjana és el mateix nom que rebia el símbol de major grau heràldic que ha existit mai : la bandera ( senyera ). En el alfabet hebreu cada lletra té uns atributs : número i color i , el nom de YHVH es defineix amb el roig de cada una d’aquests lletres sobre el daurat de Déu. Un mosaic , la fotografia del qual emcapçala l’escrit, amb les armes del Regne de Sicilia, al Palau reial de Palermo, podeu veure leColor del textos quatre barres que s’han de llegir i col.locar com el que són : barres i per tant verticalment. En una carta dirigida a l’ Infant Martí l’Humà per Fra. Joan de Montsó ( 1.393 ) diu “En aquesta gloriosa creu i llit de Jesucrist fou de QUATRE BARRES , les quals foren envermellides de la sua preciosa sang, i entre aquestes IIII barres lo nostre Senyor dormi…He per aquesta significança , pens que els vostres predecesors de la casa de Catalunya -Aragó, hagen preses IIII barres vermelles “. L’església de Santa Eulalia, de Palermo, del segle XIV hi ha l’escut de Catalunya i de Barcelona a més de les quatre barres en forma de columna dòrica.

La llengua catalana, esperit de l’èsser nacional, és universal, innovadora, perquè manté la conexió amb Déu per mitjà del Tetragrammaton. La llengua D’ Oc, mare de la catalana, va ser la que va donar al món el mot ” càbala ” ( conjunt de teories metafísiques, mìstiques i exegètiques, de caràcter esotèric, desenvolupades en el judaisme ) i es va donar a conèixer en el segle XI en aquelles terres catalano-provençals. Qabbalà en hebreu significa = Tradició. És la llei oral donada per Déu a Moisés en la muntanya del Sinaí i transmesa a Josué, als Profetes i savis antics. Per els cabalistes la revelació escrita de la Torà no és del tot explícita, car la interpretació cabalística la completa. La influència de la literatura semítica a la Corona catalano-aragonesa comença en temps de Jaume II ( 1.291 – 1.327 ). Aquest tipus de literatura gnòmica penetra en tot Occident cristià i experimenta diverses variacions . La influència del jueus es cada vegada més forta i els ” calls” s’extenen per totes les ciutats importants de Catalunya. La mare de Ferran el Catòlic, Joana Enriquez, era d’ascendència jueva; e inclús dos bisbes un de Burgos i l’altre de Plasència foren jueus- conversos. També Juan Manuel ( El Conde Lucanor ) ( 1.282-1.349 ),casat amb Constança, filla de Jaume II, mostrà una visible simpatía pel món oriental en les repetides al.lusions als costums, dites i sabers del jueus i dels àrabs.

Però les relacions de Catalunya amb la cultura hebraica es deuen a ARNAU DE VILANOVA i foren tan profundes que podem formular la hipòtesi de si la seva procedència era jueva o si descendia d’antics jueus conversos. Aquesta infiltració jueva es dóna també , com he dit abans, en el cos de l’Església , principalment en els convents de les ordres mendicants. El llibre ” Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton ” va dirigit al dominicà PERE PUGET . El mètode amplat per Arnau fou arbitrari i esotèric. La seva especulació no té antecedents en la literatura cristiana, en canvi si els té en la literatura hebraica. EL sentit ocult de les paraules de l’ Escriptura a base de l’examem de les lletres no es troba sinó en la Càbala. Arnau de Vilanava mostra un gran despreci pels metges jueus ( propi d’un convers ) i empra mètodes cabalístics que revelen l’existència dels seus vincles culturals amb comunitats de jueus de la Provença.

El dominicà del convent de Barcelona, PAU CRISTIA, jueu de Montpellier, controlava els llibres que tenien els jueus i, per ordre de Jaume I , sota la direcció de Sant Ramon de Penyafort, defensà publicament la veritat del cristianisme enfront del rabí de Girona, Moisés ben Nahman, més conegut amb el nom de ” Bonastruc de Porta ” en la célebre disputa teològica sobre la interpretació de la Bíblia que hi hagué l’any 1.263 a Barcelona.

Israel era el poble escollit de l’ Antic Testament i els cabalistes jueus veuen a Catalunya com el poble escollit del Nou Testament, a l’altra vora i mateix meridià de la Mediterrànea. Per això tenim el Sant Grial a la Catedral de València, la predica de Sant Pau a Tarragona i Colom ( un jueu convers que sempre posava a les cartes enviades al seu fill el Tetagrammaton al angle superior esquerra) fou el qui portà a Crist a les Amèriques amb monjos de Montserrat. Segons GEORGE STEINER ” els tres pilars d’Europa i d’Occident són Grecia ( l’art i la filosofia ) , Roma ( el dret ) i la Càbala Catalana ( la religió científica ).

Poso un video a on explica les quatre columnes que hi havia en Montjuich construides per Josep Puig i Cadafalch l’any 1.919 i fetes endecorrar pel general Primo de Rivera l’any 1.928 . Aquestes IIII columnes representaven el Tetragrammaton i la Catalanitat. Ara es volen tornar a posar: benvinguda iniciativa.

Anuncios